Đăng tin không cần đăng ký thành viên Đăng tin không cần đăng ký thành viên

Website, Phần mềmNhắn tin nội dung: REG VIPCS 245960 gửi 8777 để nâng cấp Vip trong 03 ngày (15.000đ/SMS).

Dinh vi dien thoai tu xa

Ngày đăng: 15/10/2010    Khu vực: TPHCM    Loại tin:     Lượt xem: 646    My Shop
Chia sẻ: 

Tieu de: Phan mem nghe len quan ly dien thoai, tin nhan tu xa, chuyen theo gioi thong tin tren dien thoai

Noi dung:..

 

 

               DICH VU CUNG CAP THÔNG TIN THÁM TU TU

                            

           

 

                                               GIOI THIEU 

 

I/QUAN LÝ DIEN THOAI TU XA, KHÔNG GIOI HAN KHOAN CÁCH HAY MOT QUOC GIA NÀO.

 

COPPYPHONE GPS là  san pham,phan mem, tiên tien nhat hien nay de quan lý,giám sát,bao ve Dien Thoai Di Dong.

COPPYPHONE GPS hoat dong hoàn toàn an trong 1 môi truong riêng biet không de gì phát hien

Voi phan mem này ban se cam thay rat chac chan và yên tâm ve viec, chong gian lan, giám sát con cái,nguoi thân,nhân viên v.v.. cung nhu quan lý duoc chính xác toa do mà nguoi su dung dien thoai dã duoc cài dat COPPYPHONE GPS di den.


- Dây là chuong trình giám sát thông minh nhu là mot bien pháp an ninh chong lai nan cuop giât dien thoai di dong và giúp bao ve tot nguoi thân cua ban.

 

Là phan mem hàng dau trong các loai phan mem
Lang nghe môi truong âm thanh xung quanh.
Nghe noi dung cuoc dàm thoai tu xa.
Nhan duoc tat ca các tin nhan SMS nhan và goi di.
Nhan duoc thông báo tat ca các cuoc goi den và di.
Biet vi trí, dia diem di chuyen cua phone.
Thông báo khi có su thay doi Sim so moi.
Xem noi dung goi email tu dien thoai.
Thông báo khi Phone khoi dong lai.

Mot vài tính nang  khác biet COPPYPHONE GPS

1/ Ban có the lang nghe môi truong âm thanh xung quang khi dien thoai hoàn toàn tat di.

2/ Tu ghi âm cuoc dàm thoai và chuyen di mà chu nhân cua dien thoai không he hay biet.

 

COPPYPHONE GPS là phan mem moi nhat có do tin cay chính xác 100% các báo cáo goi ve dien thoai cua ban.

 

CHÚ Ý: Chúng tôi se không chiu bat cu trách nhiem nào mot khi ban su dung phan mem này voi muc dích Tu loi ban thân hoac làm hai nguoi khác.

 

 

6. Bao ve dac biet, quan sát tu xa cho thuong nhân,doanh nhân,chính khách,nguoi noi tieng.

7. Truy tìm chu nhân so dien thoai quay roi.Xác dinh khu vuc và chu nhân so dien thoai giau so.

8. Truy tìm chu phuong tien su dung qua Bien So dang ký xe.

 

 10. Ho tro tìm kiem và huong dan các thu tuc cung nhu có bien pháp giúp do cho các nan nhân trong truong hop bi nguoi nuoc ngoài hoac doi tác là nguoi nuoc ngoài lua dao.

11. Dieu tra trom cap noi bo trong gia dình, công ty.Tu van và áp dung các giai pháp cu the cho khách hàng nham chu dong phòng ngua phát hien, ngan chan su that thoát, tiet lo, dánh cap thông tin và các yêu cau khác.

 

VOI MANG LUOI THÁM TU TU  TRONG VÀ NGOÀI NUOC, CHÚNG TÔI CAM KET HO TRO QUÝ KHÁCH HÀNG VOI TINH THAN TRÁCH NHIEM CÔNG VIEC CAO NHAT. MOI VAN DE SE SOM DUOC GIAI TOA! 

 

Tags:
Chia sẻ: 
Người đăng tin: thongtintochanh My Shop
Địa chỉ: www.thamtuchuyennghiep.net
Mobile: 0905709008
Email: thongtintochanh@gmail.com   


Các tin mới trong Website, Phần mềm

Xem tất cả tin trong Website, Phần mềm »


Copyright © 2010 www.choso.vn
Xem tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024 x 768